Praktikforløb

DAC-uddannelsens studerende skal gennem studieforløbet gennemføre to praktikforløb. Under praktikforløbene skal den studerende udforske og afprøve en behandlers arbejdsfunktioner.

Begge praktikforløb er ulønnede og fordelt på 37 timer ugentligt, hvoraf syv timer er afsat til skriftlige studieaktiviteter.

Observationspraktik

Det første praktikforløb er en observationspraktik, som forløber over en periode på 6 uger. Der veksles mellem praktik og skriftlig studierefleksion.
Den studerende skal under praktikken observere og i et begrænset omfang varetage en behandlers arbejdsfunktioner. Den primære opgave for den studerende er at skabe forbindelse mellem teori og praksis samt at vise nysgerrighed og engagement.

Træningspraktik

Det andet praktikforløb er en træningspraktik, som forløber over en 12-ugers periode vekslende mellem praktik og udarbejdelse af en skriftlig journalopgave.
Den studerende skal under denne praktik under supervision varetage en behandlers arbejdsopgaver samt producere datamateriale ved at følge en eller to klienter. Datamaterialet skal bruges som grundlag for udarbejdelse af journalopgaven.

Praktikvejledning

Den studerende får på praktikstedet tilknyttet en praktikvejleder, som skal sørge for, at den studerende bliver grundigt introduceret til praktikstedets metoder og etik samt deltager i relevante arbejdsopgaver.
Praktikvejlederen skal også stå til rådighed for den studerendes spørgsmål og give løbende feedback. Endelig skal praktikvejlederen afslutningsvis evaluere den studerendes indsats.

Praktikbesøg

DDAC-uddannelsens uddannelsesleder kommer på praktikbesøg i den ene eller begge praktikker. Besøget består i en samtale med den studerende og praktikvejlederen, hvor det drøftes, hvordan forløbet går, og der rettes op på eventuelle problemer.
Formålet med besøget er at forbinde teori og praksis på uddannelsen og sikre den studerendes trivsel og faglige udbytte. Desuden tjener besøget til at opretholde en god kontakt mellem studerende, uddannelse og praktiksted.

Individuel målsætning

Forud for hvert praktikforløb skal den studerende udarbejde en individuel målsætning. Målsætningen udtrykker den studerendes ønsker og mål for praktikken og bruges som grundlag for, at praktikanten i samarbejde med praktikvejlederen kan lave en plan for praktikken.

SU under praktikforløb

Da praktikforløb er en integreret del af DAC-uddannelsen, vil studerende, som modtager SU, forsat modtage uddannelsesstøtte under praktikken. Praktikforløb er ulønnede og en del af uddannelsen.

Print Friendly, PDF & Email